Code of conduct

Stamnared Åkeri AB arbetar efter denna uppförandekod för bästa hållbarhet och vi förväntar oss att våra leverantörer, medarbetare och anställda efterlever denna. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de förväntningar vi har.
ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET
Vi verkar med riskbaserat tänkande och arbetar för att förebygga ohälsa och olyckor. Vi ser till att våra medarbetare har den utbildning och utrustning som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Våra lokaler ska vara utrustade med det som krävs för en säker arbetsplats.

Vi har nolltolerans gällande alkohol- och drogpåverkan på arbetstid. Vi är ett föredöme i trafiken och bidrar till en säker trafikmiljö.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSRÄTT
På Stamnared Åkeri ska vi respektera och tolerera varandra och varandras åsikter så att alla internt och externt ska känna sig lika värda. Vi tolererar inte nedsättande, sexistiska, kulturella eller rasistiska attityder. Vidare tillåter vi inte mobbing, kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier.
Vi har nolltolerans mot tvångsarbete, barnarbete eller andra former av ofrivilligt arbete.
På Stamnared Åkeri värderar vi rätten till föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar. Vi är anslutna till Biltrafikens Arbetsgivarförbund (BA) och har kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet.
Om vi får kännedom att en kränkning av mänskliga rättigheter skett inom ramen för den egna verksamheten skall detta alltid följas upp skyndsamt och eventuella nödvändiga åtgärder vidtas för att stävja detta och för att se till att motsvarande inte sker igen.
MILJÖ
Stamnared Åkeri följer de lagar och regler som är relaterade till miljön och har erforderliga tillstånd för att bedriva sin verksamhet.
Stamnared Åkeri har vidare som målsättning att bli certifierade enligt ISO 14001. Men arbetar idag mot en miljöpolicy.

AFFÄRSETIK

Stamnared Åkeri har som målsättning att alltid upprätthålla en god affärsetik, att verka för långsiktiga och förtroendefulla relationer med kunder och leverantörer och att motverka alla former av korruption. Vi uppfyller och bedriver verksamheten i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter samt tillämpliga krav.

Vi förutsätter att vår Code of conduct efterlevs och respekteras.